1. حفظ جایگاه، اعتبار، خوشنامی و تعهدپذیری شرکت
  2. پیاده سازی فرهنگ حمل و نقل نوین
  3. کاهش زمان سفر با برنامه ریزی و استفاده از تکنولوژی برتر
  4. مکانیزاسیون کامل کلیه فرایندها و مراحل انجام کار
  5. نوسازی ناوگان اختصاصی و استفاده از کامیون های مدرن مطابق با آخرین استانداردهای جهانی
  6. استفاده از سیستم ردیابی و پیگیری کامیون های اعزامی و محموله ها با دستگاه ماهواره ای (GPS)
  7. انعقاد قرارداد متقابل با شرکتهای معتبر در سایر نقاط کشور و برنامه ریزی منظم حمل و نقل کالا
  8. احتراز از رقابت ناسالم و غیرمنطقی
  9. تقویت و بهسازی ترکیب نیروی انسانی شرکت
  10. اخذ گواهی استاندارد خدمات